به ترکه بستن یکی از زنان خدمه اندرونی در دوره قاجار