ملکه الیزابت دوم با پوشش کلاه مانند روی سرش درحال راندن رنجرور دیده شد.

مادربزرگ ۸۶ ساله پرنس هری ۲۷ ساله و ویلیام ۳۰ ساله اینبار با آن چهره جدی و سحر آمیزش سوژه آخر هفته عکاسان شد. ملکه که سرش را با یک پوشش کلاه مانند پوشانده بود و زیر چشمی اطرافش را می پایید در حال رانندگی رنجرورش دیده شد.