این تصویر محمد بنا و ماریا پرز همسر اسپانیایی اش که در صفحه محمد بنا منتشر شده است. بنا در ایام المپیک مدت ها دور از خانواده برای کشتی فرنگی ایران زحمت کشید و بخش اعظمی از موفقیت ایران در المپیک لندن مدیون تلاش های شخص بنا است.

تصویر : محمد بنا و همسر اسپانیایی اش !

منبع: بازتاب امروز