ملت ایران: دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۱۲ لندن در رشته دوی صد متر بانوان اعلام کرد که نامزد مادرش در هنگامی که او در کلاس دوم دبیرستان بوده او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار میداده و باعثشده او از خانه بگریزد!

" کیلی ولز " میگوید: فرار از خانه مهمترین تصمیم زندگی ام بود، پس از آن با دوستم در خانه شان زندگی کردم و خانواده او مرا همچون دخترشان بزرگ کردند، یکماه پس از گریختن من مادرم و نامزدش در یک حادثه رانندگی جان باختند و این باعثشد تا برای فراموشی این موضوع به ورزش روی بیاورم و بصورت جدی آنرا دنبال کنم.

سیمرغ