به نظر می رسد این تصاویر ارائه شده از اجسام واقعی نباشند اما باید گفت که این تصور اشتباه است و در واقع روی اجسام واقعی این نقاشی ها صورت گرفته تا همانند یک نقاشی سه بعدی به نظر برسند.

آیا باور می کنید این تصاویر نقاشی نیستند؟!