به گزارش اختصاصی ملت ایران در باغی نزدیک به محله پلاس گرند در بروکسل بزرگترین فرش طبیعی جهان ساخته شد

برای ساخت این فرش از ۷۰۰۰۰۰ گل استفاده شده است.