درخت زندگی

به گزارش اختصاصی ملت ایران بائوباب درختی است که خواستگاه اصلی آن هند و افریقاست و بیشتر در این دو منطقه دیده میشود عنوان دیگرآن درخت زندگی است چون بیش از هزاران سال زندگی می کند و جالب تر اینکه قسمت اعظم این درخت فیبری است و ساختار چوبی آن کم است برای همین حجم زیادی آب درخود ذخیره می کند.