دختران صورتی پسران آبی

بعضی متعقدند که تا ۱۵۰ سال قبل لباس بچه ها بیشتر سفید بود و با رواج مد در قرن بیستم توسط فرانسویها این فرهنگ رنگ لباس رواج پیدا کرد. زیرا در فرهنگ سنتی فرانسویها رنگ صورتی مخصوص دختران و رنگ آبی مخصوص پسران بود برای همین این فرهنگ و عقیده بر همه فرهنگها غالب شد.