جشنواره گل و لجن بازی در شهر بوریئونگ کره جنوبی در جنوب سئول این هفته آغاز شده است. همه ساله حدود ۲-۳ میلیون گردشگر در ساحل این شهر به نام دائی چئون با یکدیگر گل بازی و تا می توانند از خجالت هم در می آیند.

جشنواره گِل بازی کره جنوبی !!! + تصاویر