کشف گونه جدید انسان

به گزارش ملت ایران دانشمندان با تحقیق بر روی فسیلهای انسانی در شمال کنیا یک گونه جدید انسانی را که دومیلیون سال قبل می زیسته کشف کردند. کشفیات آنها نشان می دهد که سه گونه متفاوت انسانی در افریقا وجود داشته است.

این کشفیات نظریه قدیمی تکامل خطی از انسان اولیه تا انسان مدرن را نقض می کند. انسان شناسان سه فسیل انسان که بین ۱.۷۸ و ۱.۵۹ میلیون سال عمر دارند کشف کردند. قبلا در سال ۱۹۷۲ یک اسکلت انسانی کشف شد که نشان دهنده یک گونه انسانی متفاوت بود که مغز بزرگتری داشت و صورت آن کشیده ترو پهن تر بود دانشمندان زیاد مطمئن نبودند که این یک گونه جدید باشد تا اینکه فسیلهای جدیدی کشف شدند و آنها مطمئن شدند که می توانند آن را یک گونه جدید بنامند این گونه جدیدحدود ۲ میلیون سال قبل می زیسته است که آن را جزو انسانهای بدوی و اولیه قرارمی دهد.

دکتر Meave Leakey از انستیتو نایروبی می گوید گذشته ما گذشته متفاوت و گوناگونی بوده است و همانند دیگر حیوانات مسیر تکاملی را طی کرده است و اکثر این تغییرات به خاطر سازگاری با محیط صورت گرفته است.