ملت ایران، افکار نیوز، از حضرت امام باقر(ع) نقل شده که پدر بزرگوارشان حضرت زین العابدین(ع) در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند و زمانی که به نماز می ایستاد رنگ چهره ایشان عوض می شد و ایستادنش در نماز ایستادن بنده ای ذلیل بود که نزد پادشاه بزرگی ایستاده باشد و اعضای او از خوف الهی می لرزید طوری نماز می خواند که گویا نماز وداع و آخرین نماز ایشان است.

وقتی می پرسیدند چرا این طور می شوید می فرمود: کسی که نزد خداوند عظیمی ایستاده سزاوار است خائف باشد.

منبع: نکته های نابی از نماز، ص۲۰۹.