بزرگترین دره عمیق در منظومه شمسی شناسای شد


به گزارش ملت ایران بزرگترین دره بصورت نوار پهنی سراسر سطح مریخ را در برگرفته است این دره Marineris نامیده میشود این دره ژرف ۳۰۰۰ کیلومتر طول و ۶۰۰۰کیلومتر پهنا و ۸ کیلومتر عمق آن است این درحالی است که بزرگترین دره روی زمین که در ناحیه آریزونا قرار دارد ۸۰۰ کیلومترطول دارد و پهنای آن به ۳۰کیلومتر می رسد و ۱.۸ کیلومتر عمق دارد. علت پدید آمدن ومنشا اصلی این دره نامشخص است تنها یک فرضیه هست که نشان می دهد این دره میلیونها سال قبل هنگام سرد شدن این سیاره بوجود آمده است.