پیر زنی که تنها بازمانده زبان Kusunda از منطقه نپال غربی است.

به گزارش ملت ایران زبانشناسی تحت تعلیمات این پیر زن قرار گرفته است تا بتواند این زبان را بیاموزد و آن رابرای آیندگان حفظ کند. این زن ۷۵ ساله گیانی مایا نام دارد او می گوید دختر و پسرش حاضر به یادگیری این زبان نیستند چون این زبان در نپال ارزش اجتماعی ندارد درواقع گفته میشود این زبان افرادی است که جزو طبقه پایین اجتماع و چادر نشینان نپال محسوب میشود