هیچ کدام ما لحظه ی ورودمان به دنیا را به خاطر نمی آوریم. اولین نفسی که کشیدیم. اولین بار که چشمانمان را باز کردیم. اولین بار که گریه کردیم و یا لبخند زدیم. این تصاویر فرصتی هستند برای آنکه مهم ترین روز زندگیمان را به خاطر آوریم. و یا شاید فرصتی برای آنکه احساس کنیم امروز دوباره متولد شده ایم.

مهمترین روز زندگیتان را ببینید ! + تصاویر