به گزارش اختصاصی ملت ایران پدر یک مرد ۲۸ ساله اوتیسمی از سرگردانی پسرش به مدت سه هفته در بیابان های اوتا خبر داد. او گفت پسرش قصد داشته است که تنهایی به کوه پیمایی برود اما با یک اشتباه از مسیر خود منحرف شده و به سمت مسیر ۱۵۰ مایلی جاده ای در حاشیه رودخانه اسکالنت بدون هیچ غذا وتجهیزاتی راه افتاده است. او حدود ۵۰ مایل در حدود سه هفته راه پیمایی کرده است و نمی توانسته توضیح دهد که دقیقا کجاست برای همین عملیات نجات او به طول کشیده شد. پدرش می گوید البته او در ابتدا سفر با خود مواد غذایی و تجهیزات لازم را داشت اما در طول مسیر وسایلش را دزدیده اند و او این همه مدت بدون غذا و تجهیزات سر کرده است او با کمک هلیکوپتر پیدا شد و شانس آوردیم که در جای مناسبی قرار داشت و بزودی توسط نجات دهندگان رویت شد. او همکنون در بیمارستان است و دچار شوکه زیادی شده است.