ملت ایران: با وجودی که جلسه تقدیم بودجه امسال یکی از بی حاشیه ترین جلسات تقدیم بودجه در سال های اخیر بود، اما پایان آن با یک حاشیه همراه بود. حاشیه ای که از چشم رئیس مجلس دور نماند.

روحانی مثل همه حضورهای قبلی که در مجلس داشت، چند دقیقه بعد از پایان سخنرانی که قصد ترک مجلس را داشت عده ای از نمایندگان او را احاطه کرده و با رئیس جمهور مشغول گفتگو شدند. صحنه ای که لاریجانی آن را به تجمع های مردم مصر تشبیه کرد و گفت: این تجمع شبیه میدان تحریر شده است!