ادی ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۳ بدنیا آمده و این اولین بار است که در برابر چشم انظار ظاهر می شود و البته کمی هم خجالتی است.
" آرمادیلو " در زبان اسپانیایی یعنی زره دار کوچک و این موجود پستانداری است که می تواند خود را شبیه توپ فوتبال در بیاورد.
پستاندار بچه زای کوچک و نادری است که به خاطر پوسته سخت بدنش آن را به این نام می خوانند.