ما بچگیمون میخواستیم بریم حموم باید چشمامونو محکم می بستیم که کف نره تو چشمون زمان ما که این چیزا نبود

زمان ما که امکانات نبود