استیگ که رکورد ۲۰دقیقه ای ۲سال پیش نیز متعلق به خودش بود رکورد های دیگری نیز دارد.

او ۷۲متر زیر یخ های دریای شمال شنا کرد. همچنین این شناگر ۴۰ساله تنها کسی است که می تواند سرمای آب های آزاد را هنگام شنا تحمل کند.

او در این باره می گوید: آگاهی از شرایط بدن و تکنیک های حبس نفس برای هر دو رکورد زنی لازم بود.

گفتنی است او برای هر هفته آموزش حبس نفس ۱۰هزار دلار دریافت می کند و با وجود این شاگردان بسیاری دارد.