ملت ایران: از میان مناظری که چشم انداز جادویی دارند می توان به مناظر زیر اشاره کرد:

۱. فایر فلایز هل نیوزیلند

۷. کاپیلا دو مورمال، شیلی

۸. گریت بلو هل، سواحل بلیز