جاوولیا واروس، منطقه ای با پدیده ای زمین شناسی به نام هودو است که منطقه فوق را از دید اهالی منطقه به شهر شیاطین تبدیل کرده است. در این منطقه ۲۰۲ برج ۲ الی ۱۵ متری با عرض ۴ الی ۶ متری وجود دارد که بر اثز فرسایش کوهها ایجاد شده است.