جورج کلونی که همواره به شوخ طبعی و دست انداختن همه معروف است این روزهاعکس خراب کن هم شده و حضوری ناخوانده در عکسهای رسمی دارد.

نمونه اخیر آن در فرش قرمز فیلم جاذبه بود که که با شاخ گذاشتن عکس جدی اسپیلبرگ را خراب کرده است.