ملت ایران:تصویر زیر، اولین عکس ثبت شده از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است این عکس را پارسینه منتشر کرده است.