ملت ایران: پروژه Face of Tomorrow، دست به یک کار جالب زده و چهره تعداد زیادی از افراد هر کشور را جمع آوری کرده است. در این پروژه با استفاده از تصاویر جمع آوری شده و ترکیب و تلفیق آنها، متوسط تصویر چهره افراد هر کشور، قابل مشاهده است.

به طور مثال تصویری که ما از هندی ها در نظر داریم، رنگ پوست تیره و موهای مشکلی و چشم های درست است. در حالی که ژاپنی ها چشم ها باریک و کشیده و موهای صاف و تیره و پوست سفیدی دارند.

آنچه در این تصاویر نظر ما را جلب می کند، متوسط چهره خانم ها در کشور ایران است. آیا به نظر شما این تصویر، متوسط چهره خانم های ایرانی است؟ یا شما تصویر دیگری از چهره ایرانی ها در نظر دارید؟