ارزش کل صادرات قطعات و آثار هنری هنرمندان انگلیسی از ماه می سال ۲۰۱۲ تا کنون و همزمان با آغاز بحران اقتصادی اروپا به رقم ۱.۹۷ میلیارد پوند رسیده است.

این میزان رشد ۱۰۵ درصدی فروش آثار هنری در انگلیس را نسبت به سال قبل نشان می دهد.

این در حالی است که از ژانویه سال ۲۰۱۲، قانون جدیدی برای کمک به بازخرید آثار هنری هنرمندان انگلیس تصویب شد.

بر اساس این قانون، آثار تمامی هنرمندان انگلیسی چه آنهایی که در قید حیات هستند و چه آنهایی که از زمان فوت شان سال ها می گذرد، با کمک دولت خریداری می شوند و یا اینکه دو درصد ارزش کل اثر هنری به هنرمند تعلق می گیرد تا از فروش این آثار جلوگیری شود.

با این حال انگلیس از می سال ۲۰۱۲ شاهد افزایش ۶۸۷ میلیون پوندی فروش آثار هنری بوده است.

پدیده صادرات آثار هنری نسل نو هنرمندان انگلیسی، هنردوستان این کشور را نگران کرده و آنان را بر آن داشته برای حفظ این میراثقوانین جدیدی اتخاذ کنند.