نام کتاب: دهکده‌ی پر ملال(داستان‌هایی از روستا)
نویسنده: امین فقیری
انتشارات: نشر قصه نشر چشمه

داستان‌های دهکده‌ی پر ملال اگر چه از نظر موضوع با یکدیگر متفاوتند اما خواننده پس از مطالعه کتاب می‌تواند سیمای کلی روستاهای ایران را از نظر جامعه‌شناسی در ذهن تصویر کند.
رابطه‌ی مالک و رعیت و طرز هر کدام از مساله زمین و آب و برداشت محصول، خرافات، فرهنگ، دین‌باوری، مهاجرت، استثمار، سلف خرها و بانک‌ها وآداب و رسوم، زیر بنای تمام داستان‌هاست.
اکثر داستان‌های این کتاب به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌است.