نام کتاب: بیدار بمانیم تا نقطه
شاعر: مجتبی ویسی
انتشارات: نشر نکیما
این مجموعه شامل ۳۳ شعر از سروده‌های ویسی است در ۶۴ صفحه
«در ابتدای سقوط
دستی از کجا
به ریشه‌ای نمی‌دانم
چنگ زد
وادامه
لبخند زد.

در کجای سقوط
انگشت
ریشه‌ای نیافت
وشتاب
ادامه یافت»(از شعرهای مجموعه)