اگر ما دلدار خود را با ویژگی های خاص خودش برگزیده ایم، باید بگذاریم که او در حرکات و پرورش و نمو آزاد باشد.

(آندره موروا)

اختیار آینده‌ی آدمی هنوز بسی بیشتر به‌دست دلهاست تا به دست جانها. دوست داشتن، یگانه چیزی است که می‌تواند ابدیت را فراگیرد و سرشار سازد.

(ویکتور هوگو)

اگر کسی دیگران را بیاموزد تا چون او گردند، چون اختیار خود را دست گیرد، اختیار دیگران را دست تواند گرفت، چه اختیار خود را دست گرفتن، دشوار است.

(بودا)

نقشهایی که در صحنه زندگی به عهده ما واگذار شده به انتخاب و اختیار خود ما نبوده و تنها وظیفه ما این است که به خوبی آنها را بازی کنیم.

(اپیکتت)

فایده تجربه این است که انتخاب را آسان می کند.

(ویلیام شایرد)

انتخاب در دو چیز امکان ندارد، یکی تولد و یکی مرگ.

(لائوتسه)

من احساس می کنم مختارم، پس مختارم.

(لایب نیتس)