مؤمن کسی است که مردم، او را نسبت به جان و مال و خون‌شان، امین می‌دانند.

(حضرت محمد(ص)

کسی که امانت در او نباشد، ‌ ایمان ندارد و کسی که وفا به عهد ندارد، دین ندارد.

حضرت محمد(ص)

به کسی که تو را مورد اطمینان خود می‌داند، امانت(او) را بده و با کسی که به تو خیانت هم کرده است. خیانت مکن.

حضرت محمد(ص)

هر که خیانت کند امانتی را در دنیا و به اهلش پس ندهد تا مرگ او را دریابد بر غیر ملت من مرده باشد و حق تعالی در قیامت از او در خشم باشد.

حضرت محمد(ص)

مسیر تقوا روشن است و رونده‌ی آن راه، بَرنده‌ی سود و امانتدار آن، حافظ آن از نابودی است.

امام علی(ع)

راستی، امانت است و دروغ گفتن خیانت.

(بوذرجمهر)