بی اعتمادی، سنگ محکی برای یقین پیدا کردن از وجود طلاست.

(نیچه)

نه اینکه دیگر به من دروغ نمی گویی، بلکه چون دیگر به تو اعتماد ندارم، این موضوع برایم تکان دهنده است.

(نیچه)

باید صحرا را دوست داشت، اما هرگز کاملاً به آن اعتماد نکن؛ چون صحرا محک مردان است. هر گام آنها را احساس می کند و کسی را که سربهوا و گیج باشد خواهد کشت.

(پائولو کوئیلو)

به همه اعتماد داشتن خطرناک است، به هیچ کس اعتماد نداشتن خطرناکترین است.

(آبراهام لینکلن)


کودکان اعتماد می کنند، زیرا هرگز شاهد خیانت نبوده اند. معجزه آنگاه رخ می دهد که این اعتماد را در نگاه پیری فرزانه ببینیم.

(بوبن)

به هیچ دسته کلیدی اعتماد نکنید بلکه کلید سازی را فرا بگیرید.

(آنتونی رابینز)