زمانی که برنده می شویم، تنها جشن می گیریم و چیز تازه ای نمی آموزیم. شاید این دلیل گرامی داشتن اشتباهات است.

(آندره میتوس)

نشان دوست نیکو آن است که خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.

(ابوعلی سینا)

ازدواج مثل اجرای نقشه جنگی است که اگر انسان یک مرتبه اشتباه کند، کارش تمام شده و دیگر به هیچ وجه جبران نمی شود.

(بورنز)

بزرگترین اشتباه این است که از اشتباه کردن بترسیم.

(آلبرت هیوبار)

خطا کردن یک کار انسانی است، اما تکرار آن یک کار حیوانی.

(آناتول فرانس)

اگر کسی احساس کند که هرگز در زندگی دچار اشتباه نشده، این بدان معنی است که هرگز به دنبال چیزهای تازه در زندگیش نبوده است.

(آلبرت انیشتین)

سکوت هرگز اشتباه نمی کند.

(مثل ژاپنی)