چون بیشتر نوابغ و دیوانگان رفتار مشابه دارند، نبوغ و جنون در یک ردیف قرار می گیرند.

(گوته)

نبوغ چیزی نیست، مگر استعداد فراوان در صبر و شکیبایی.

(بوفون)

سخنان بزرگان در باب استعداد

همه افراد بشر استعداد نقاشی دارند، اما همه حوصله ندارند.

(میکل آنژ)

انسان نابغه به دنیا می آید، اما بنا به عادت از ذخیره خلاقیت خود استفاده نمی کند.

(برایان تریسی)

استعداد در فضای آرام رشد می کند و شخصیت در جریان کامل زندگی.

(گوته)

تجربه نشان داده است افرادی که دارای نبوغ هنری فوق العاده بوده اند، در ریاضیات استعداد نداشته اند. هیچ کس نمی تواند در هر دو رشته ممتاز گردد.

(آرتور شوپنهاور)