شیرین ترین سخنان در زندگی، خوش آمد گویی بدون کینه زن به شوهر خویش است.

(جورج ولز)

سخنان بزرگان در باب ازدواج

یک زن چیزی جز شوهر نمی خواهد، ولی وقتی به او رسید همه چیز می خواهد.

(ویلیام شکسپیر)

رقابت و اختلاف بین زن و مرد همیشه وجود خواهد داشت. این مسئله مهمی نیست، فاجعه تنها زمانی به وجود می آید که یکی از این دو بر دیگری پیروز و حاکم شود.

(آرتور میلر)

وقتی که زنان دوستمان می دارند، ما را از هر لحاظ به دیده عفو می نگرند؛ حتی جنایاتمان را. ولی وقتی که دوستمان نمی دارند، ارزشی حتی برای فضائل مان قایل نمی شوند.

(الکساندر دوما)

با زنی ازدواج کن که اگر «مرد» بود بهترین دوستت می شد.

(بردون)

کسانی که ازدواج کرده اند، خود را ناراضی نشان می دهند و می گویند بد است. زیرا می خواهند فقط و فقط خودشان از این موهبت برخوردار شوند.

(دیزرائیلی)