پدر و مادر ناخواسته فرزند خویش را شبیه خود می کنند و نام " تربیت " را بر آن می گذارند.

(نیچه)

اگر بچه‌ای با تایید و ستایش پدر و مادر خود زندگی کند، خواهد آموخت که خود را دوست داشته باشد.

(دوروتی نولته)

پدر و مادری که خود درباره‌ی ارزش‌ها سردرگم هستند، بیشتر، از فرزندان خود می‌ترسند و هرگز نه آنها را تنبیه می‌کنند و نه از انجام کارهای نادرست بازمی‌دارند.

(آبراهام مازلو)

قلب مادر به اندازه‌ای گسترده است که همیشه می‌توانید بخشش و گذشت را در آن بیابید.

(اونوره دو بالزاک)

برای مادری که تنها فرزندش در کنارش نیست، دنیا با اشخاص مهربانش، ویرانه و بیابانی بیش نیست.

(الیزابت گاسکل)

سخنان بزرگان پیرامون پدر و مادر

مادر، شاهکار طبیعت است.

(گوته)