افرادی هستند که نور چشمی شانس و اقبالند و هر زمان سقوط می کنند، مانند گربه روی دو پا بر زمین می نشینند.

(کولتون)

زندگی بازیچه دست اقبال نیست، بلکه فرصت بزرگی است که باید از آن استفاده کرد و غنیمت شمرد.

(مارون)

بخت و اقبال یعنی آمادگی در بهره گیری از فرصت.

(وینفری)

ستاره ی بخت هیچ کس شوم نیست؛ این ما هستیم که آسمان را بد تعبیر می کنیم.

(ارنست همینگوی)

سخنان بزرگان در باب بخت و اقبال

بر این باورم که سرنوشت انسان را تنها محبت مشخص می کند و بس.(ویلیام شکسپیر)