سخنان بزرگان درباره‌ی عشق

آزادی هیچ وقت انتظار ما را نمی کشد، ما باید در بدست آوردنش، از دل و جان دریغ نکنیم. چون در هیچ جایی از زوایای تاریخ سراغ نداریم که آزادی و دموکراسی، سهل و آسان به دست آمده باشد.((رالف والدو امرسون))

از دل برود هر آنکه از دیده برفت.((؟))

اگر بر آب روی، خسی باشی، اگر بر هوا پری، پرنده ای باشی، دل به دست آر تا کسی باشی.((خواجه عبدا… انصاری))

ازدواج همیشه به عشق پایان داده است.((ناپلئون بناپارت))

بهترین نگهبان سعادت در یک خانواده، عشق زن و شوهر نسبت به یکدیگر است.((دوموند لورلید))

زناشویی عبارت است از سه هفته آشنایی، سه ماه عاشقی، سه سال جنگ و سی سال تحمل.((تن))

چه بسا آن که به ظاهر آراسته و مایه حسرت شماست، درمانده و محتاج دلداری و یاری شما باشد.((حجازی))

دل به دل راه دارد.((مثل ایرانی))

تنها بنایی که هر چه بیشتر بلرزد محکمتر می شود، دل آدمی است.((؟))

مردی را در نظر بگیرید که در غربت و دور از خویشاوندان و خانواده خود زندگی می کند. چنین مردی به طور حتم نیاز به نوعی دلبستگی دارد تا جای علاقه پدر و برادرش را بگیرد. اینجاست که عشق می آید و این گونه مزایا را به او تقدیم می کند.((ناپلئون بناپارت))