هرکه سخن نسنجد از جوابش برنجد.

سعدی شیرزای

اگر می‌بینی کسی به روی تو لبند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن.

دیل کارنگی

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد.

سقراط

آن کس که آفرینندگی و نو آفرینی می خواهد. در نیک یا بد. ناگزیر نخست می باید با نیست و نابود کردن ارزشها آغاز کند. فریدریش نیچه