ملت ایران: امروزه علم نانو دامنه بسیار گسترده ای را شامل می شود.. این ذرات به خاطراستفاده در فیزیک نور و مهندسی حائزاهمیت هستند.
کارجالبی که در دانشگاه هاروارد رخ داده، کنترل شکل ذرات نانو از طریق تغییرات دما، اسیدی و بازی بودن محیط، کربن دی اکسید و تشکیل گل های با اندازه نانو می باشد.
وقتی نمک باریم و محلول سیلیکات سدیم در معرض کربن دی اکسید ترکیب می شوند، گل و ساقه ها روی یک صفحه فلزی صاف شروع به رشد می کنند.