پلیس راه در اطلاعیه ای محدودیت های ترافیکی جاده های کشور در روزهای برگزاری مراسم ارتحال امام(ره) اعلام کرد.

تردد موتور سیکلت ازساعت۱۲ ظهر روزدوشنبه۱۳ خرداد تاساعت ۲۴ روز جمعه هفدهم خرداد در محورهای هراز، فیروزکوه، کرج - چالوس، قزوین - رشت، تهران - سمنان - مشهد، ساوه - همدان وبلعکس ممنوع است.

محور کرج چالوس

الف - تردد انواع تریلر و کامیونها از محور کرج چالوس کماکان ممنوع است.

ب - تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷تا۲۴ روز چهارشنبه ۱۵ خرداد از میدان امیر کبیر کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

ج - تردد وسایل نقلیه از ساعت۱۷ تا۲۴ روز پنجشنبه شانزدهم خرداد از میدان امیر کبیر کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

د - تردد وسایل نقلیه از ساعت ۱۲تا ۲۴ روز جمعه هفدهم خرداد از کرج به سمت مرزن آبادممنوع بوده و از ساعت ۱۵ تا ۲۴ تردد انواع وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

محور هراز

الف - تردد تریلرها ازاین محور کماکان ممنوع می باشد.

ب - تردد کامیونها به جز حاملان مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۱۳ روزدوشنبه سیزدهم خردادتا ساعت ۲۴روز چهارشنبه پانزدهم خرداد و وهمچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای پنج شنبه وجمعه شانزدهم و هفدهم خرداد از محور هراز ممنوع است.

ج - تردد وسایل نقلیه از ساعت۱۳ تا ۲۴ روز جمعه ۱۷ خرداد از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت۱۵تا ۲۴ تردد وسایل نقلیه از آب اسک به رودهن(محدوده مشاء) بصورت یکطرفه است.

محور فیروز کوه

تردد تریلرها به جز حاملان مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۱۳ روزدوشنبه سیزدهم خرداد تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه پانزدهم خرداد وهمچنین از ساعت ۶ تا۲۴ روزهای پنج شنبه وجمعه شانزدهم و هفدهم خرداد از تهران به قائم شهر ومسیر عکس ممنوع است.


محور قدیم قزوین - رشت

تردد انواع کامیون و تریلر به جز حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴ تا ساعت۲۴ روز دوشنبه ۱۳ خرداد وهمچنین از ساعت ۷تا ۲۴ روزهای سه شنبه، چهارشنبه وجمعه چهاردهم، پانزدهم و هفدهم خرداد در محور قدیم قزوین - رشت ممنوع است و تردد این قبیل وسایل نقلیه درآزاد راه قزوین - رشت نیزکماکان ممنوع است.

محور آستارا - اردبیل

تردد انواع کامیون و تریلر به جز حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت۲۳۰۰ روزهای سه شنبه وجمعه مورخ ۱۴و۱۷/۰۳ / ۹۲ از آستارا به اردبیل و بلعکس ممنوع میباشد.

محور قم

الف - تردد وسایل نقلیه سنگین باربری(تریلی - کامیون وکامیونت) به جز حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ روز دوشنبه تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه هفدهم خرداد از محورهای قدیم قم - تهران - سلفچگان وکاشان - قم وبلعکس ممنوع است و رانندگان اینگونه وسایل نقلیه می توانند از محور سلفچگان - ساوه تردد کنند.

ب - وسایل نقلیه سنگین باربری که از استانهای مرکزی و اصفهان به طرف تهران در حرکت هستند باید از محور سلفچگان – ساوه – تهران و برعکس به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

ج - وسایل نقلیه سنگین باربری(تریلی - کامیون وکامیونت) به جز حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ روز دو شنبه سیزدهم خرداد تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه پانزدهم خرداد وهمچنین از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روزجمعه هفدهم که از استانهای جنوبی کشور(هرمزگان - سیستان و بلوچستان - کرمان ویزد) بطرف قم در حرکت هستند باید از مسیر(سه راهی نطنز - مورچه خورت - دلیجان - سلفچگان - ساوه - تهران وبلعکس) به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

د - حد فاصل پل حسن آباد تا حرم مطهر حضرت امام(ره)(باند جنوب به شمال) از ساعت ۲۴ روز دوشنبه سیزدهمخرداد تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه چهاردهم خبرداد مسدود است. بر این اساس رانندگان وسایل نقلیه که قصد سفر به فرودگاه امام خمینی(ره) یا تهران را دارند می توانند از محور آزاد راه تهران - ساوه یا محور قدیم تهران - ساوه و نیز محور قدیم تهران - قم و بلعکس به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.


آزاد راه اصفهان - کاشان

تردد کامیونها و تریلرها از ساعت۸روزدوشنبه سیزدهم خرداد تا ساعت۲۴ روز چهار شنبه پانزدهم خرداد وهمچنین از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز جمعه هفدهم خرداد از اصفهان به سمت کاشان و قم ممنوع است و رانندگان اینگونه وسایل نقلیه باید از محور قدیم اصفهان - دلیجان - سلفچگان تردد کنند.

سیستان و بلوچستان

تردد کامیونها و تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت۱۷ تا ساعت ۲۱ روزهای یک شنبه و چهارشنبه دوازدهم و پانزدهم خرداد از زابل به زاهدان و زابل نهبندان و مسیر مقابل ممنوع است.

همچنین تردد تریلرها و کامیونها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۶ تا ساعت ۲۰ روزهای پنجشنبه و جمعه شانزدهم و هفدهم خرداد از محور زابل - زاهدان و بالعکس ممنوع می باشد.