علی میرصادقی مشاور بین المللی کشورمان که در سال 2014 مقام دوم کتابهای خودیاری جهان را برده است ، سریال انگیزشی 30روز تاپیروزی را ساخته است .

کسانی که با علی میرصادقی کار کرده اند، او را سخنران و نویسنده ای انگیزشی می دانندکه با حرفها وکتابهایش ،تلاش می کندمردم را به زندگی و تغییرات خوب دعوت کندتابتوانند قدرت واقعی شان را پیدا کنند

برای اطلاعات بیشتر به www.30rooz.com  مراجعه نمایید.