نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر راه اندازی شهر زیرزمینی تهران و قراردادن تمام تاسیسات شهری در کانال های زیر زمینی عنوان کرد: در شرایط حال حاضر در صورت وقوع زلزله در پایتخت، بیش از یک میلیون نفر جان خود را از دست می دهند.

مرتضی طلایی نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آسیب پذیری شهر تهران در حوزه ایمنی عنوان کرد: پیش بینی می شود در شرایط حال حاضر در صورت وقوع زلزله، بیش از یک میلیون نفر جان خود را از دست دهند. حادثه شهران نشان داد وجود شبکه گاز در سطح شهر می تواند مهم ترین عامل افزایش تعداد کشته ها در بحران هایی همانند زلزله است.

وی با بیان این که ایمن سازی تهران با جایگزینی انرژی برق بجای گاز در برنامه ای 5 ساله امکان پذیر است، عنوان کرد: همچنین تهران نیاز به نوسازی بافت فرسوده و مقاوم سازی و ایجاد سامانه های بحران دارد.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که پیش بینی بحران مهم ترین مرحله در سطوح مختلف مقابله با بحران است، گفت: این پیش بینی باید در تمام موارد حادثه ساز رخ دهد تا بر اساس آن اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم.

در این صورت می توانیم حداقل از 50 درص از پیامدهای ناشی از یک بحران را کنترل کنیم.این مطلب در افکارخبر منتشر شده است.