همسر شهید بابایی مراسم تشییع پیکر صدیقه حکمت همسر شهید سرلشگر خلبان عباس بابایی، صبح روز سه شنبه در شیراز برگزار شد. پیکر این بانو روز پنجشنبه در گلزار شهدای قزوین به خاک سپرده خواهد شد. مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز + تصاویر

مراسم تشییع پیکر صدیقه حکمت همسر شهید بابایی در شیراز

مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز + تصاویر

مراسم تشییع پیکر صدیقه حکمت همسر شهید بابایی

مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز + تصاویر

مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز + تصاویر

مراسم تشییع پیکر صدیقه حکمت

مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز + تصاویر

مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز + تصاویر

تشییع پیکر صدیقه حکمت همسر شهید بابایی در شیراز

مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز + تصاویر

مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز + تصاویر

مراسم تشییع همسر شهید بابایی در شیراز

مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز + تصاویر

مراسم تشییع همسر شهید بابایی

مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز + تصاویر

مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز + تصاویر

مراسم تشییع پیکر صدیقه حکمت

مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز + تصاویر

مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز + تصاویر

مراسم تشییع همسر شهید بابایی در شیراز

مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز + تصاویر

مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی در شیراز + تصاویر