نگهداری یک آهو در خانه در دوره قاجار.

 حیوان خانگی متفاوت در دوره قاجار