پزشک متعهد تبریزی با نوشتن شماره خود در نسخه بیمار بیسواد از داروخانه خواست بطوری که بیمار متوجه نشود، برای هزینه داروها با خود پزشک تماس بگیرند.

نسخه متفاوت پزشک تبریزی برای بیمار نیازمند