منبع : عباسعلی - شهمیرزاد(سمنان)یخچال سنتی در طبیعت + عکس

 

 

یخچال سنتی در طبیعت + عکس

 

 

 

 

یخچال سنتی در طبیعت + عکس

 

 

یخچال سنتی در طبیعت + عکس