اسفنانی عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که به بررسی فیلترینگ تلگرام اختصاص داشت این هفته برگزار نمی‌شود.

محمدعلی اسفنانی در ارتباط با جلسه بررسی فیلترینگ تلگرام گفت: جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که به بررسی فیلترینگ تلگرام اختصاص داشت این هفته برگزار نمی‌شود.