برای ارسال یک نامه در درون کشور براساس وزن، مقصد و همچنین شیوه انتخاب شده برای پست هزینه‌هایی بالغ بر ۹۴۹ تومان محاسبه می‌شود.

شیوه‌های مختلفی برای ارسال نامه‌ها در نظر گرفته شده، فرد می‌تواند نامه خود را از طریق پست عادی، سفارشی یا پیشتاز ارسال کند که هر یک از این شیوه‌ها تعرفه‌های خاص خود را دارد. اما علاوه بر بحثشیوه‌ها، وزن بسته و مقصد نیز همان طور که اشاره شد در تعیین هزینه‌های پستی تاثیر‌گذار است.

برای ارسال یک نامه به شیوه‌ی عادی از نظر وزن چهار گروه مختلف در نظر گرفته می‌شود، بدین ترتیب اگر شما مقصد داشته باشید یک نامه را در داخل شهر خود از طریق پست عادی ارسال کنید چنانچه وزن نامه شما کمتر از ۲۵۰ گرم باشد، برای آن هزینه‌ای معادل ۹۴۹ ریال محاسبه می‌شود.

حال اگر قرار باشد همین نامه به مقصدی در درون استان محل سکونت شما ارسال شود، هزینه آن به ۱۰۵۵ تومان می‌رسد و اگر قرار باشد به استان‌های همجوار شما ارسال شود، تعرفه آن تا ۱۲۶۶ تومان افزایش پیدا می‌کند. برای ارسال چنین نامه‌ای به استان‌های غیر همجوار هم رقمی معادل ۱۳۷۱ تومان از فرد دریافت می‌شود.

اما اگر وزن‌نامه بین ۲۵۱ تا ۵۰۰ گرم باشد، در مسیر‌های شهری ۱۰۵۵ تومان، درون‌ استانی ۱۳۷۱ تومان، برون‌استانی همجوار ۱۵۸۲ تومان و برون‌استانی غیرهمجوار ۱۷۹۳ تومان تعرفه‌های متفاوت مذکور اعمال خواهد شد.

در وزن‌های بین ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم هم برای ارسال یک نامه عادی به مقصد شهری ۱۳۷۱ تومان، درون استانی ۱۵۸۲ تومان، برون استانی همجوار ۱۷۹۳ تومان و برای استان‌های غیرهمجوار ۲۰۰۴ تومان تعرفه در نظر گرفته شده است.

همچنین برای ارسال نامه‌هایی که وزنی بین یک تا دو کیلوگرم دارند، در مقاصد شهری ۱۷۹۳ تومان، درون استانی ۲۰۰۴ تومان، برون استانی همجوار ۲۴۲۶ تومان و برون استانی غیرهمجوار ۲۶۳۷ تومان هزینه دریافت می‌شود.

نامه‌های سفارشی

اما طبق اعلام شرکت پست برای ارسال نامه‌های سفارشی نیز براساس همین جدول از نظر وزن و مقصد تعرفه‌گذاری می‌شود.

بدین ترتیب برای نامه‌های سفارشی با وزن کمتر از ۲۵۰ گرم در مقاسد شهری ۲۵۳۲ تومان، درون استانی ۲۶۳۷ تومان، بدون استانی همجوار ۲۹۵۴ تومان و برون استانی غیرهمجوار تعرفه ۳۱۶۵ تومان تعیین شده است.

در وزن‌های بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم نیز در مقاصد شهری ۳۰۵۹ تومان، درون استانی ۳۳۷۶ تومان، برون استانی همجوار ۳۵۸۷ تومان و برون استانی غیرهمجوار(۴۰۰۹ تومان) هزینه اعمال می‌شود.

این رقم‌ها در مورد بسته هایی با وزن ۵۰۰ گرم تا یک کیلوگرم در مقاصد شهری به ۳۶۹۲ تومان، درون استانی ۴۰۰۹ تومان، برون استانی همجوار ۴۴۳۱ تومان و برون استانی غیرهمجوار به ۴۹۵۸ تومان می‌رسد.

همچنین برای ارسال نامه‌های سفارشی با وزن بین یک تا دو کیلوگرم در مقاصد شهری ۵۰۶۴ تومان، درون استانی ۵۵۹۱ تومان، برون استانی همجوار ۵۸۰۲ تومان و برون استانی غیرهمجوار ۶۵۴۱ تومان تعرفه‌گذاری شده است.

نامه‌های پیشتاز

در خصوص مرسولات پیشتاز هم در مواردی که وزن بسته کمتر از ۲۵۰ گرم باشد برای مقاصد شهری ۴۷۴۷ تومان، درون استانی ۴۹۵۸ تومان، برون استانی همجوار ۵۱۶۹ تومان و برون استانی غیرهمجوار ۶۵۴۱ تومان هزینه در نظر گرفته شده است.

هزینه ارسال یک بسته ۲۵۰ تا ۵۰۰ گرمی به شکل پیشتاز نیز بدین ترتیب است: مقاصد شهری ۵۶۹۷ تومان، درون استانی ۶۰۱۳ تومان، برون استانی همجوار ۶۲۲۴ تومان و برون‌استانی غیرهمجوار ۸۰۱۸ تومان.

اما در خصوص بسته‌های پیشتازی که وزنی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم دارند در مقاصد شهری هزینه‌ای معادل(۶۸۵۷ تومان) اعمال شده و در خصوص مقاصد درون استانی این رقم به ۷۲۷۹ تومان، برون‌استانی همجوار ۷۵۹۶ تومانو برون‌استانی غیرهمجوار به ۹۹۱۷ تومان می‌رسد.

در بسته‌های پیشتاز با وزن بین یک تا دو کیلوگرم نیز هزینه‌ها بدین قرار است: مقصد شهری ۹۰۷۳ تومان، درون استانی ۹۶۰۰ تومان، برون استانی همجوار ۹۹۱۷ تومان و برون‌ استانی غیرهمجوار ۱۳ هزار و ۲۹۳ تومان.