ملت ایران: صبح امروز نقص فنی در خط ۴ مترو باعثشد که مسافران مدت ها در مترو سرگردان شوند.

مسافران در ایستگاه شیخ الرئیس بیش از نیم ساعت منتظر قطار شدند که نیامد و همین امر باعثبروز درگیری بین مسافران شد. همچنین نیامدن قطار باعثشد که ازدحام جمعیت در سکوها ایجاد شود.

بر اساس این گزارش مردم مدت ها در مترو معطل شدند و در نهایت مترو را ترک کردند.