بر اساس اطلاعیه سازمان هدفمند سازی یارانه ها، چهل و هفتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به دیماه همانند ماه های گذشته پرداخت می شود.

به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ساعت ۲۴ شب یکشنبه ۲۱ دیماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.