دکتر علی اکبر ولایتی افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که کاری کنید که بیمار جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد، با اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت تحقق یافته است.

وی با اشاره به مفاد سیاست های کلی نظام سلامت گفت: یکی از مواد این سیاست ها به مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت مربوط است.

ولایتی ادامه داد: بر این اساس، منابع مالی باید در اختیار وزارت بهداشت باشد تا بتواند به مردم خدمات سلامت ارائه نماید که این موضوع در کمیسیون مجمع تشخیص مصلجت نظام نیز مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

وی همچنین به ماده ۹ سیاستهای کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در این ماده، توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی با هدف همگانی ساختن بیمه پایه درمان و پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم هزینه مردم از درمان تا آن جایی که بیمار جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد، مدنظر قرار گرفته است.

ولایتی با اشاره به اجرایی شدن کتاب جدید ارزش گذاری خدمات سلامت گفت: حدود ۱۷۰۰ خدمت جدید در این کتاب تعیین تکلیف شده اند که بر این اساس تعرفه این خدمات باید متناسب با قیمت تمام شده تعیین شوند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت انجام ارزش گذاری درست خدمات درمانی، تولیت وزارت بهداشت به جایگاه واقعی خود نزدیک تر می شود.

ولایتی یادآور شد: اگر تعرفه های مصوب متناسب با بهای تمام شده نباشد، دریافت غیر رسمی در نظام سلامت حذف نشده و سبب نامتناسب شدن وزن کیفیت خدمات و ارائه نشدن برخی از خدمات در بخش های خصوصی و دولتی خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اجرایی شدن کتاب ارزش گذاری خدمات سلامت گام بسیار پسندیده و مفیدی در توسعه عدالت در سلامت است و شروع مناسبی برای تحقق سایر سیاستهای کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.